Index → Sakrální architektura → Izrael → Jeruzalém → Hospic svaté Marie

Jeruzalém – hospic svaté Marie

Kostel Panny Marie Německé jsou ruiny románského katolického kostela postaveného na severovýchodním svahu hory Sion.
Kostel byl součástí hospice pro poutníky, který založil v roce 1126, po první křížové výpravě, neznámý německý poutník se svou manželkou. Budova byla částečně poničena útoky v roce 1187 a přestavěna v roce 1229. Fridrich II. hospic v dubnu 1229 věnoval Řádu německých rytířů, poté však na příkaz papeže Řehoře IX. přešel do vlastnictví Maltézských rytířů. V důsledku dobytí Jeruzaléma v roce 1244 byl hospic a kostel ponechán svému osudu. Zbytky hospice byly objeveny v roce 1872 a nyní jsou částečně otevřené jako součást veřejného archeologického parku.

Jeruzalém – hospic svaté Marie