Makedonie - kostely

Sveti Naum Ohrid - Katedrála svatého Klimenta Ohrid - Sv. Sofie Ohrid - Sveti Nikola Bolnički
Ohrid - Sveta Bogorodica Bolnička Ohrid - Sveti Jovan Kaneo Ohrid - Crkva Bogorodice Perivlepte Vevcani - Sv. Nikola